Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yhdistyksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 30.9.2018

 

  1. Rekisterinpitäjä

Velallisten tuki ry, kotipaikka Rovaniemi, yhdistysrekisterinumero 218.265

 

Muut yhteystiedot

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Liisa Mariapori, mariapori@luukku.com, puhelinnumero

 

  1. Rekisterin nimi

Velallisten tuki ry jäsenrekisteri

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– yhdistyksen jäsenyys

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenrekisterin ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

Henkilötietoja säilytetään vuosi kerrallaan, ja säilyttäminen perustuu yhdistyksen vapaaehtoiseen jäsenhakemukseen ja jäsenyyteen. Jäsenyyden edellytys on jäsenmaksun maksaminen, ja jäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan. Yhdistys ei säilytä muiden kuin jäsentensä tietoja edellä mainitussa laajuudessa.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta koskaan muille tahoille.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin tallennettavia tietoja säilytetään yhdistyksen käytössä olevissa sähköpostiosoitteissa, kunnes rekisteristä vastaava on siirtänyt ne verkkoyhteyksistä riippumattomalle tallennusmedialle, jonka jälkeen tiedot poistetaan Internet-palvelimelta, eikä tietoja pääsääntöisesti säilytetä verkkoyhteyksien saavutettavissa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).